Polityka prywatności

KLAUZULA informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane: „RODO”), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: „JAWAL & M.R.Z.MURAWIEC“ SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: ul. Polna 17, 89-115 Mrocza, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112720, NIP: 5540387465, REGON: 090346501, adres poczty elektronicznej: biuro@jawalmrocza.pl tel.52385-84-16(zwany: „Administratorem”).
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  • a) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź kontynuowania istniejących stosunków handlowych, przesyłania informacji handlowej lub otrzymywania informacji marketingowych,
  • b) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja umowy (zwanej: „Umową”), dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, a dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • c) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • d) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • e) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy, realizowane przez Administratora, w tym działania marketingowe, dochodzenie roszczeń.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu przesyłania informacji w formie marketingu bezpośredniego, w celu ewentualnego zawarcia Umowy, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a następnie w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy oraz dla realizacji przepisów prawa. W ramach realizacji tych celów dane będą przetwarzane w szczególności: do kontaktów w związku z marketingiem bezpośrednim, do realizacji zamówień, wykonywania Umów oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu biznesowego, składania reklamacji i innych niezbędnych czynności, takich jak prowadzenie rachunkowości i rozliczenia podatkowe.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy, lub realizacja działań marketingowych nie będą możliwe.
 5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i wymagane przepisami prawa, tj. w szczególności co najmniej do dnia rozwiązania Umowy, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia, przez Administratora, że się zdezaktualizowały.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa.
 8. Odbiorcami danych osobowych są: podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowe, obsługę prawną, działalność kurierską, usługi płatnicze, usługi z dziedziny ubezpieczeń, usługi informatyczne, kontrahenci.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Ma Pani/Pan prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które dostarczono na podstawie zgody lub Umowy, w tym może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.*1
 13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 14. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji,

*1 jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej zgody lub umowy;

*2 profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.